FAG轴承和INA轴承型号查询

 • 模糊搜索精确搜索
 • 品牌: 型号: 内径:
 • 类型: 厚度: 外径:

  INA滚针组合轴承

  INA轴承分类

  INA轴承知识

  当前位置: 

  INA轴承 >> INA轴承型号 >> INA滚针组合轴承型号列表
  INA滚针组合轴承尺寸规格表
  产品名称品牌系列内径外径厚度
  ZARF1560-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承15607.5
  ZARF1560-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承15607.5
  ZARF1762-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承17629
  ZARF1762-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承17629
  ZARF2068-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承206810
  ZARF2068-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承206810
  ZARF2575-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承257510
  ZARF2575-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承257510
  ZARF3080-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承308010
  ZARF3080-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承308010
  ZARF3590-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承359011
  ZARF3590-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承359011
  ZARF40100-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4010011
  ZARF40100-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4010011
  ZARF45105-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4510511.5
  ZARF45105-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4510511.5
  ZARF50115-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承5011511.5
  ZARF50115-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承5011511.5
  ZARF2080-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承208012.5
  ZARF2080-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承208012.5
  ZARF2590-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承259012.5
  ZARF2590-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承259012.5
  ZARF30105-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承3010514
  ZARF30105-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承3010514
  ZARF35110-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承3511014
  ZARF35110-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承3511014
  ZARF40115-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4011516
  ZARF40115-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4011516
  ZARF45130-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4513017.5
  ZARF45130-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承4513017.5
  ZARF50140-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承5014017.5
  ZARF50140-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承5014017.5
  ZARF55145-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承5514517.5
  ZARF55145-L-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承5514517.5
  ZARF60150-TV轴承INA滚针推力圆柱滚子组合丝杠支撑轴承6015017.5